Asde long nait klostu long Krismas, long olgeta hap long haus
I no gat wanpela liklik abus i kirap, o wanpela liklik maus
Na ol i hangimapim soken naispela klostu long bikpela paia i gat lait.
Na ol i laikim olsem, bihain liklik Set Nikolas em i mas kam lukim ol, na ol i save hait.

Na olgeta pikinini ol i slip gutpela long bet klostu long wol,
Na ol i lukim gutpela kain loli i stap insait long driman bilong ol.

Na mama kisim liklik laplap bilong em, na mi putim hat bilong mi long het.
Na i kol tumas, na mitupela laik i slip longtaim long bet.
Tasol wanpela nois nogut i kirap autsait long gras
Na mi harim olsem na lusim bet bilong mi long painimaut as.

Olsem klaut i pairap, mi ran i go long windoa kwiktaim,
Na mi brukim laplap na opim windoa, olsem stuakipa i laik baim.
Na mi lukum mun i pairap long nupela sno
Na olgeta samting i bilas nogut daunpilo.

Olsem na ai bilong mi i lukim na mi tok, “Olaman, wanem samting i olsem trik?”
Tasol mi lukim wanpela kain ka na etpela liklik lain pik.
Na draiva bilong dispela ka em i smat na i gat stail.
Na mi ting olsem em i hetman Set Nik bilong siksmail.

Na ol i kam kwiktaim olsem bikpela taragau bikong skai,
Na dispela man i wisel na kolim nem bilong pik na i krai:

“Yu pik Kwiktaim, na Singsing, yu Wokabaut
yu Raskal,
Na yu Sta, na Amamas, na Muruk na Trabel.
Yu olgeta kirap i go long veranda antap.
Yupela i go kwiktaim, yes kwiktaim kirap!”

Na olsem lip i drai na bikwin karim i flai,
Em olsem ol pik i kalap i go antap long haus.
Na dispela ka i pulap long gutpela kago na Set Nikolas.
Na kwiktaim tumas olsem yu pasim ai na opim, mi harim samting antap,
Ol pik i mekim nois na wokabaut long lek na sanap.

Nau mi maski long windoa na tanim na lukim
Long dispela taim Set Nik em i kamdaun long hap paia i laik kukim.
Na het bilong em i go long lek i gat klos olsem gras
Tasol klos em i doti long smok na sit i stap pas.

Na insait long bilum bilong en i gat planti kain kago bilong ple
Na i luk olsem wanpela man i go long maket bilong kisim bikpela pe.
Tasol ai bilong em i op tru na i mek nais,
Na maus bilong em i gat gutpela sais.
Na nus tu i ret nambawan,

Na liklik maus bilong em i pulim tait, olsem banara
Na long wasket bilong em i gat gras em i waitpela.
Na tit bilong em i holim pas hap bilong smok paip,
Na smok bilong en i raunim het olsem lait.

Na dispela man i gat bikpela pes na liklik raunpela bel
Na taim i lap, bel i go i kam olsem taim win paitim sel.
Na em liklik lapun man i gat gris, na i sotpela tu
Na mi no laik lap long em, tasol mi save lap tru.

Na i grisim mi long ai bilong em na tanim het
Na mi save long en na mi no inap pret.
Tasol em i nogat toktok long hatwok bilong em
Nau i pulapim ol soken, na lukim mi gen.

Na em i putim pinga antap long nus na lukim mi stret
Na mekim het i go ap i kamdaun na mi wet.
Olsem na em kalap i go long bikpela paip na long smok
Na mi save tru em i gutpela blok.

Na em i sindaun long ka na em singaut na wisil
Na ranim ol pik i go olsem wankain trak disel.
Tasol mi harim maus bilong em i singaut long ausait:
“Gutpela Krismas long ol na long ol gutnait”.

© Karl Franklin
Christmas, 1986 (revised 1989)